Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

A- A A+

Regulamin dla pacjentów i odwiedzających

Regulamin dla pacjentów szpitala

Regulami dla rehabilitacji

Regulamin dla odwiedzających oddziały dla dorosłych

Regulamin dla odwiedzających oddziały pediatryczne

 

 

WSS logo małe

 

REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW W ODDZIAŁCH PEDIATRYCZNYCH

1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Szpitala, który znajduje się w dyżurce pielęgniarek.

2. Poza wyznaczonymi godzinami: 13.00 - 18.00, odwiedziny są możliwe po uzyskaniu zgody Ordynatora lub lekarza dyżurnego.

3. Osoba odwiedzająca każdorazowo zgłasza odwiedziny pielęgniarce dyżurnej.

4. Osoba odwiedzająca może zabrać dziecko do parku, na plac zabaw na terenie szpitala, po akceptacji lekarza i zgłoszeniu faktu pielęgniarce.

5. Rodzic lub inny opiekun ma prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku oraz do zapewnienia mu opieki, ponosząc koszty własnego pobytu w wysokości określonej cennikiem.

6. Rodzic lub opiekun przebywający w szpitalu z dzieckiem bierze odpowiedzialność za zachowanie dziecka oraz wynikłe z jego zachowania urazy.

7. Ze względów sanitarnych rodzic lub opiekun prawny może opiekować się tylko własnymi dziećmi.

8. Na oddziale może opiekować się dzieckiem tylko jedna osoba.

9. Zabrania się spożywania gorących napojów na sali chorych lub w świetlicy.

10. Produkty spożywcze można przechowywać podpisane w wyznaczonej lodówce.

11. Nie wolno wynosić wyposażenia świetlicy dziecięcej do innych pomieszczeń oraz innego sprzętu na inne sale.

12. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz przeciwpożarowych.

13. W momencie zakończenia hospitalizacji dziecka w szpitalu, fakt ten należy zgłosić w dyżurce pielęgniarskiej.

14. Rodzic lub opiekun powinien:
- swoim zachowaniem nie zakłócać porządku szpitalnego,

- pomagać w wykonywaniu zadań wobec własnego dziecka (tj. zachęcać dziecko do prawidłowego zachowania, pobierania leków czy też uspokajania dziecka w momencie jego odmowy wykonania koniecznych zabiegów),
- stosować się do poleceń i wskazówek personelu, przestrzegać ciszę nocną w godz. 22:00 – 6:00.

Wrocław, dnia 2013-08-12

 

REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW W ODDZIAŁACH DLA DOROSŁYCH

1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Szpitala, który znajduje się w dyżurce pielęgniarek.

2. Poza wyznaczonymi godzinami: 13.00 - 18.00, odwiedziny są możliwe po uzyskaniu zgody Ordynatora lub lekarza danego oddziału.

3. Ordynator może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną, sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez pacjenta, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta.

4. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się po uzgodnieniu z lekarzem/pielęgniarką dyżurną w zakresie:
- karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków
- utrzymania higieny ciała
- zmiany bielizny osobistej/pościelowej
- wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa.

5. Na odwiedziny pacjentów przebywających w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, sali pooperacyjnej oraz sali intensywnego nadzoru, zgodę wyraża Ordynator lub lekarz oddziału (obowiązuje fartuch ochronny).

6. Personel medyczny może nie wyrazić zgody na odwiedziny przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających oraz wykazujące objawy infekcji wirusowej.

7. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa,
- higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w szpitalu,

- poszanowania mienia szpitala,
- nie zakłócania spokoju pacjentów oraz pracy personelu,

- zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach,
- włożenia odzieży ochronnej (jeżeli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału).

8. W szpitalu obowiązuje zakaz:
- odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich, wykonywania czynności leczniczo – pielęgnacyjnych,
- przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza,
- przynoszenia i podawania chorym żywności (powinna ona odpowiadać zalecanej przez lekarza diecie),
- siadania osób odwiedzających na łóżkach pacjentów,
- spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
- zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,
- manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji, posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej.

Dyrektor lub (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) Ordynator oddziału ma prawo wprowadzenia całkowitego zakazu odwiedzin.

Wrocław, dnia 2013-08-12

 

REGULAMIN DLA PACJENTÓW KORZYSTAJACYCH Z PRACOWNI FIZJOTERAPII ORAZ OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ
1. Pacjent zgłasza się na zabiegi fizjoterapeutyczne z aktualną kartą zabiegową wystawioną przez specjalistę do tego uprawnionego.
2. Rodzic jest zobowiązany do przedstawienia na pierwszej wizycie pełnej dokumentacji medycznej dziecka i niezwłocznego jej uzupełnienia przy każdej zmianie zdrowia pacjenta.
3. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wyznaczonych terminów na zabiegi.
4. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w terminie zaplanowanym, należy telefonicznie powiadomić Pracownię fizjoterapii, w przeciwnym razie po 2-ch nie zgłoszonych nieobecnościach, pacjent traci możliwość kontynuacji zabiegów.
5. Dzieci zgłaszające się do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, muszą być zdrowe tzn. bez gorączki, kataru, kaszlu, wysypki.
6. Przed każdym zabiegiem pacjent bądź jego opiekun, zobowiązany jest informować terapeutę o zmianach stanu zdrowia.
7. Części ciała, na których wykonywane są zabiegi fizjoterapeutyczne powinny być czyste, wolne od leków, kosmetyków i biżuterii.
8. W trakcie zabiegów należy bezwzględnie przestrzegać poleceń wydanych przez terapeutę. Nie wolno dotykać sprzętu do fizjoterapii i zmieniać ustawień.
9. Po wykonanym zabiegu pacjent, bądź jego opiekun zobowiązany jest potwierdzić wykonane procedury podpisem na karcie zabiegowej.
10. Świadczenia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, zgodnie z harmonogramami pracy poszczególnych terapeutów.
11. Dzieci korzystają ze świadczeń zdrowotnych w obecności rodziców/opiekunów prawnych, chyba, że wyrażą inną wolę na piśmie.
12. Jeżeli rodzic lub opiekun prawny powierza opiekę osobom trzecim, winien złożyć oświadczenie o upoważnieniu tej osoby (wg Oświadczenia formalno-prawnego stanowiącego załącznik C do Katalogu zgód pacjenta).
13. Korzystający z pracowni oraz ośrodka są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a w szczególności dotyczy to planowania i przestrzegania godzin terapii wyznaczonych przez terapeutów.

 

REGULAMIN DLA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W SZPITALU
1. Pacjenci przebywający w oddziale zobowiązani są do:
- przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00,
- przyjmowania zaleconych leków,
- przestrzegania obowiązującej diety,
- utrzymywania higieny osobistej,
- przestrzegania wszystkich zaleceń personelu medycznego związanych z pobytem w oddziale,
- kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu szpitala i innych chorych.
2. Pacjenci przebywający w oddziale mogą korzystać z:
- bufetu i kiosku w godzinach ich otwarcia na terenie szpitala,
- automatów z napojami,
- parku znajdującego się na terenie szpitala,
- kaplicy szpitalnej w przyziemiu budynku głównego,
- pomocy pracownika socjalnego, tel. wew. 189, tel. kom. +48 505 088 792,
- dostępu do bezprzewodowej sieci internet (WiFi) w budynku pediatrycznym,
- magazynu rzeczy oraz depozytu przedmiotów wartościowych.
3. Zabrania się:
- opuszczania oddziału bez zezwolenia personelu medycznego,
- palenia tytoniu w oddziale i na terenie szpitala,
- przynoszenia i spożywania napojów alkoholowych w oddziale i na terenie szpitala,
- przyjmowania narkotyków i środków odurzających.
Informacje dotyczące:
- praw pacjenta w postaci ustawy - dostępne u lekarzy i pielęgniarek w oddziałach,
- zgłaszania problemów natury etycznej - poprzez Komisję ds. Etyki (Pielęgniarka Oddziałowa oddziału IX).

Wrocław, dnia 2013-08-12

 

Aktualności i informacje dla pacjentów

Program dla niedożywionych pacjentów 2018

„Działania edukacyjne, profilaktyka, diagnostyka i leczenie niedożywienia u mieszkańców z terenu Województwa Dolnośląskiego”

Głodzenie, czyli stan niedoboru pokarmu jest sytuacją, w której organizm zmuszony jest do zużywania własnych tkanek jako zapasów energetycznych oraz źródła niezbędnych białek.

Więcej…

Pluszaki dla dzieci od klientów IKEA

Dzięki zbiórce w ramach kampanii „LET’S PLAY - Zabawa to poważna sprawa” IKEA przekazała Pawilonowi Pediatrycznemu Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej 1500 zabawek.

Więcej…

Media o naszym Ośrodku Żywienie Klinicznego i 5. rocznicy

Wczoraj tj. 7 grudnia 2017 r.odbyła się w naszym Szpitalu konferencja prasowa poświęcona 5. rocznicy funkcjonowania programu "Działania edukacyjne, profilaktyka, diagnostyka i leczenie niedożywienia u dorosłych mieszkańców z terenu województwa dolnośląskiego". W ramach programu 5 tys. pacjentów zostało objetych specjalistyczną opieką.

Więcej…